ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έκδοση 1

Αθήνα  19.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

Όροι χρήσης, επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης

[https://supportemployees.yeka.gr  ]

Έκδοση 1 – 19.03.2020

«Ειδικός Μηχανισμός Στήριξης των εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις οριζόμενες δραστηριότητες από το Υπουργείο Οικονομικών (ΚΑΔ) λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19»

 

 


Όροι χρήσης, επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης

[https://supportemployees.yeka.gr  ]

Έκδοση 1 – 19.03.2020

 

«Ειδικός Μηχανισμός Στήριξης των εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις οριζόμενες δραστηριότητες από το Υπουργείο Οικονομικών (ΚΑΔ) λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19»

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία [https://supportemployees.yeka.gr ] του Ειδικού Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις οριζόμενες δραστηριότητες από το Υπουργείο Οικονομικών (ΚΑΔ) λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19» το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσφέρει  προς χρήση τη δικτυακή τους πύλη [https://supportemployees.yeka.gr ] υπό τους κάτωθι όρους χρήσης:

 

2. Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να  χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, συμμορφούμενοι με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Τα θέματα τήρησης του απορρήτου ρυθμίζονται στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, και εφαρμόζεται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο  νέος  Κανονισμός όπου αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ». Επιπλέον θέματα τήρησης του απορρήτου ρυθμίζονται στο πλαίσιο που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το ΣΕΠΕ (άρθ. 17 παρ. 8 εδ. α΄ Ν. 3996/2011).

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Φορέα και που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με τον Φορέα.

 

2. Λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

 

3. Πρόσβαση κωδικών Taxisnet

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [https://supportemployees.yeka.gr ] για την υπαγωγή του στον ειδικό μηχανισμό στήριξης, έχει πρόσβαση, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και  είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη-[Username και  Password]), δηλ. χρησιμοποιούν (κωδικό χρήστη και συνθηματική λέξη) τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο Taxisnet.

Περαιτέρω η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (πχ λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

 

4.Αληθείς, Ακριβείς, Έγκυρες και Πλήρεις Πληροφορίες

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες https://supportemployees.yeka.gr», οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής πύλης https://supportemployees.yeka.gr» δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

5. Υποβαλλόμενα στοιχεία που αφορούν την υπαγωγή στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των εργαζόμενων

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,  λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (Άρθρο 13, παρ. 3 της από 14.03.2020 ΠΝΠ  Α’ 64).

 

6.Πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες)

Οι πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στη δικτυακή πύλη του [https://supportemployees.yeka.gr ] δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η δικτυακή πύλη του [https://supportemployees.yeka.gr ] και οι αρμόδιες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη.

Ωστόσο, η δικτυακή πύλη [https://supportemployees.yeka.gr ] αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την αναδημοσίευση των παραπάνω πληροφοριών -(νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες)-και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε είναι αρμόδια για την παροχή οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.

 

7. Cookies

Η δικτυακή πύλη του [https://supportemployees.yeka.gr] μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο του [https://supportemployees.yeka.gr].

 

 

8. Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα

Ο Φορέας  επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στον Φορέα εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με τον Φορέα, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με τις  παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές και Κανονιστικές διατάξεις καθώς και τις  εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες υποβολών με σκοπό την προάσπιση του  δημόσιου  συμφέροντος.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στον Φορέα πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από τον Φορέα  για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης του Φορέα που απορρέει από εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές και Κανονιστικές διατάξεις.

 

Ο Φορέας  επεξεργάζεται επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση του από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων του ίδιου του Φορέα ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων του και υποχρεώσεων του  που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ.  φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

 

Ο Φορέας με σκοπό να υπάρχει αποτελεσματική άσκηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, καθώς και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών, διαλειτουργεί  με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ( ΤΠΕ) με άλλα συστήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζοντας τα πρότυπα και τις τεχνικές, με βάση το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να εξασφαλίσει το απαιτούμενο επίπεδο διαλειτουργικότητας.

 

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του Φορέα  με τους Πολίτες σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, φορολογική κατοικία, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), (φυσικής ή ηλεκτρονικής). Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (λχ. επαγγελματική ταυτότητα) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης συναλλακτικής υποχρέωσή σας.

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τον Φορέα είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της υποχρεώσεών σας με τον Φορέα.

 

9.Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη χρήση της δικτυακής του πύλης [https://supportemployees.yeka.gr] διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

10.Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η Πολιτική Απορρήτου μας είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που η Πολιτική Απορρήτου πρέπει να τροποποιείται προκειμένου να προσαρμόζεται σε νέες ή τροποποιημένες υπηρεσίες.

 

11.Αποδοχή

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη [https://supportemployees.yeka.gr] υπό τους ανωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.