Οδηγίες

03/04/2023

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής από τον Εργαζόμενο για τις περιπτώσεις του προγράμματος «Μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων  με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης»

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU